Děti v nesnázích

Rodičovská akademie

Na základě  a v souladu s vydaným pověřením (dle § 11odst.1a zákona SPOD) poskytnout rodičům aktivní pomoc při výchově a péči o děti, rozvojové  aktivity  a nácvik praktických dovedností.  Pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.

Účel:

Předcházet emočnímu poškození dítěte, eliminace negativních dopadů na jeho psychický vývoj. Nácvik a posílení rodičovských kompetencí, dovedností, rodičovské zodpovědnosti. Eliminovat destruktivní rozpad rodinného zázemí a   účinně předcházet nutnosti následného odebírání dětí z těchto rodin.Posilování a prohlubování citového bezpečného a stabilního pouto.

Nejlepší  zájem dítěte včetně právních aspektů (Úmluva o právech dítěte)

 syndrom CAN, citová deprivace a její následky

práce  s pojmem Citová vazba, její vznik, rozvoj a projevy ;

 Dětské emoce a  trauma + možnosti  úspěšného zpracování

Obranné a únikové mechanismy, co jsou a co obnášejí  dětské potřeby a jejich naplňování.

Traumatizovaným či deprivovaným  dětem bychom rádi ( a souhlasu a přispění  rodičů) podali pomocnou ruku v podobě „první emoční pomoci“, vedením rozhovoru s dítětem, screeningem dětské kresby, vytvářením prostoru důvěry, porozumění, bezpečného místa, zájmem o jeho prožitky, nasloucháním a věnováním pozornosti  jeho „hlasu“ a společným sdílením (a v součinnosti rodičů ) mu pomohli nalézt a znovuobnovit „teplo domova“.

Pracovní tým je multioborový, tj. kromě zkušeného sociálního pracovníka jsou  do   týmu  externě zapojeni: i psycholog, terapeut, speciální pedagog, etoped, právník.

Nabízíme dále:

 asistované kontakty ( na základě  soudního rozhodnutí)

 kontakty s asistencí

mediaci  a facilitaci  jako nástroj nenásilné formy komunikace, jako  účinné a efektivní nástroje  pomoci  při řešení  vážných rodinných konfliktů a krizí, jejichž  negativní a zhoubné dopady se odráží na psychice dítěte.  

Osvětová činnost – šíření právního povědomí v oblasti  rodinného práva; realizace  přednášek pro veřejnost +  vydání edukačně- naučné publikace určené široké  veřejnost.

Poskytování sociální, informační a  psychické pomoci +   emoční podpory jedincům a rodinám s diagnózou PAS (autismus, Aspergerův syndrom): společná setkání, volnočasové aktivity, osvětová činnost – přednášky pro veřejnost  s cílem zcitlivování veřejnosti vůči této problematice,  prevence šikany a stop stigmatizace.

Díky sponzorům nabízíme i  bezplatnou půjčovnu  literatury, knížek, her  a pomůcek pro děti,  dobročinný bazárek.

 Více viz. www.detskyusvit.cz, Fb: Dětský úsvit- pěstounská péče, autismus a děti v nesnázích.

Naším úmyslem je  přispět k pozitivní změně daného neutěšeného stavu, zlepšit rodinné vztahy  tak,  aby se dramaticky nerozpadaly,, hledat cesty jak předcházet tomu ,aby děti nekončily v ústavních zařízeních či nebyly vystaveny  emočním konfliktům,  psychickému  nátlaku či fyzickému  strádání. Důsledky si pak nesou celý život, jak mnohé výzkumy prokázaly.

Princip:

  • Rodina není pasivním příjemcem pomoci , ale  jejím  aktivním spolutvůrcem
  • Celostní pohled na potřeby dítěte

Něžná náruč

Práce s dětským traumatem

Příběh traumatu je příběhem uložený nejen v mysli, ale i v těle.

Co je trauma?

 Trauma se obyčejně  v odborné literatuře definuje jako  neočekávaná,  ohrožující, děsivá a relativně vzácná událost. Zátěž otisku  prožitého traumatu si sebou jedinec odnáší v podobě celoživotního zápasu, v podobě jakési  „temné clony“, která zahaluje jeho život.

I mnoho“ obyčejných“ událostí však  může na dítěti zanechat dlouhodobé následky.

Plně sdílíme myšlenku,  vyjádřenou v knize  od Peter A.Levina a Maggie Klieneové,“ Trauma očima dítěte“:

 „V odborných  kruzích dosud není  dostatečně známa skutečnost, že kumulativní efekt  nezpracovaných „ obyčejných“ událostí může být stejně ničivý jako vliv událostí katastrofických, a až příliš často se nebere na vědomí. Existuje sice několik knih o lékařské první pomoci pro děti, neexistují  však knihy,  které by se zabývaly „první emoční pomocí“ v potencionálně traumatizujících situacích“

Nezpracované, přehlcující události, které se zdají být – prostým  pohledem z vnějšku –  jen „ drobnou“ nehodou, může dítě poznamenat a zranit  mnohem více, než by se na první pohled zdálo.

Typy událostí

Nehody, pády, úrazy ( např. autohavárie, pády ze schodů, tonutí,dušení,sportovní úrazy)

Lékařské  a chirurgické zákroky ( např. nároční operace, dlouhotrvající nehybnost)

Násilí a útok (  např.šikana ve škole, domácí násilí,  sexuální  zneužití)

Ztráta ( např. rozvod, úmrtí, oddělní dítěte od rodiny)

Jak se trauma projevuje?

Ať již traumatická událost postihne dospělého či  dítě, brzy po události se  objeví  charakteristické postraumatické příznaky. Patří mezi ně: nadměrné rozrušení, stažení systému,disociace , pocity necitlivosti  uzavření systému  ( nebo „ zamrznutí“), které mají za následek  pocity bezmoci a  beznaděje.

U všech dětí, zvláště pak u miminek a velmi malých dětí, se projevují symptomy, které se výrazně liší od symptomů dospělých. Děti jsou  totiž plně závislé  na tom,aby jejich potřeby zejména v oblasti  bezpečí , podpory a  výživy naplňovali dospělí.

Pokud pečující dospělí neposkytnou  dětem specifickou přímou pomoc,nezpracovaná energie z dané události  se nakonec projeví v podobě široké škály změn chování a symptomů.

Kdo jsme?

Jsme multioborový  tým, který se skládá se sociálního pracovníka, psychology a terapeuta.

Multitým  je složen  z odborných profesí tak, aby plnohodnotně  sloužil  jako účinný nástroj  pro prevenci  vzniku či rozvoje traumatických symptomů a léčení jejich následků.

Proč tu jsme?

Abychom poskytli „ první emoční pomoc“, “ emoční obvaz“ dětem, které procházejí  (či prošly) náročnou či tíživou  životní situací, kterou nedokázaly zpracovat.

Co je naším cílem?

Naším cílem je poskytnou dětem  včasnou   podporu a pomoc tak ,aby  se prožité události nestaly jejich celoživotní noční můrou.

V co věříme?

Jsme přesvědčení, že bez ohledu na příčinu se dá trauma nejen léčit, ale často se mu dá i předejít.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.