Základní informace

Základní informace

Pěstounská péče

Formy náhradní rodinné péče

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy, která je také obsahem činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Formy náhradní rodinné péče:

 • svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • pěstounská péče
 • poručenství
 • osvojení

Nejčastější důvody, proč biologičtí rodiče nepečují o své děti:

 • Extremně nízký věk rodičů
 • Citová nezralost
 • Duševní nemoc
 • Těžké zdravotní postižení dítěte
 • Neúnosná sociální situace
 • Alkoholismus a jiné závislosti
 • Těžké onemocněni či smrt rodičů

Pěstounská péče

Z hlediska dítěte

Pěstounská péče je obecně určena dětem, o které se rodiče neumějí, nechtějí či nejsou schopni starat. Do náhradní rodinné péče jsou nahlašovány zejména děti, které jsou tzv. sociálně osiřelé. To znamená děti, které sice mají matku a otce či alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. Děti jsou do evidence krajského úřadu nahlašované obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Ten ve spolupráci s ústavními zařízeními a obcemi vyhledává děti vhodné do NRP.

 Pokud tyto děti nejsou tzv. právně volné ( biologičtí rodiče se nevzdali rodičovských povinností, ani jich nebyli zbaveni z rozhodnutí soudu ), není možné je osvojit  a děti mají  nadále kontakt s biologickou rodinou a osobami blízkými.

Pokud biologický rodič je „pouze“  omezen/ nikoliv zbaven rodičovské odpovědnosti/,  nadále zůstává  zákonným zástupcem dítěte (dětí).

Kromě těchto dětí se nalézají v pěstounské péči samozřejmě také skuteční sirotci. V pěstounské péči se mohou ocitnout dále děti, které sice jsou tzv. právně volné a připadalo by pro ně tudíž v úvahu osvojení, ale to z různých důvodů není realizováno nebo doporučováno (např. zdravotní postižení dítěte).

Z hlediska žadatele

Žadatel o svěření dítěte do pěstounské péče by měl být člověk vysokého morálního kreditu, motivací pro přijetí dítěte by měla být především touha pomoci dítěti, které nemělo doposud v životě příliš štěstí.

Proč se lidé stávají pěstouny?

Důvody, proč se lide stávají pěstouny, jsou jak citové, tak racionální.

Měly by být vedeny touhou pomoci dítěti naplnit jeho potřeby a zajistit mu bezpečné prostředí pro jeho vývoj.

Pěstouni jsou ti, kdož chtějí doprovodit dítě na jeho cestě do dospělosti, pomoci mladým lidem postavit se na vlastní nohy, či jen někomu dalšímu předat své zkušenosti a nabídnout místo u stolu i ve svém srdci.                                         ZDROJ: publikace “JÁ PĚSTOUN“

Jaký je úřední postup při žádání o svěření dítěte do pěstounské péče?

Pokud jste se rozhodli přijmout dítě do pěstounské péče, budete muset nejprve zajít na sociální odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností  a zde si podat žádost o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče – pěstounské péče.

Na sociálním odboru bývá jeden konkrétní pracovník, který se zabývá náhradní rodinnou péčí a ten by vám měl podat základní informace. To jest sdělí zájemci, jak se stát pěstounem a co vše je třeba, aby zájemce mohl být zařazen do seznamu žadatelů o PP – evidence.

OSPOD (orgán sociálně- právní ochrany dětí) v prvé řadě zkoumá, zda zájemce může poskytnout dítěti vzornou péči a bezpečné zázemí. Zájemci rovněž prochází školením (72 hodin) a absolvováním psychologických testů.

Žadatel, který projde touto přípravou, je zařazen do evidence osob vhodných pro výkon náhradní rodinné péče a už pouze čeká na oznámení o nalezení a vybrání vhodného dítěte. Když se tak stane, krajský úřad žadatele vyrozumí, ve kterém ústavu se dítě nachází a že mají právo se s ním seznámit.

Po seznámení s dítětem mají žadatelé právo se vyjádřit, zda chtějí dítě do své péče. Pokud se rozhodnou že ano, podají si žádost na obecní úřad – ten jim usnesením svěří dítě do tzv. předpěstounské péče, která trvá 3 měsíce a během těchto tří měsíců si musí podat návrh k soudu na svěření dítěte do pěstounské péče.

Jak vzniká a končí pěstounská péče?

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může být také zrušena, a to jen rozhodnutím soudu, který jí může zrušit jen z důležitých důvodů. Učiní tak vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

Pěstounská péče je finančně podporována státem

 x adopce x péče jiné fyzické osoby

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech, neboť toto právo nadále náleží rodičům, pokud ovšem nejsou v rodičovské zodpovědnosti omezeni, nebo pokud jí nejsou zbaveni nebo není její výkon pozastaven. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.

Hmotné zajištění pěstounské péče:

Pěstouni vykonávají výchovu nezletilých dětí jim svěřených, a za to jsou oprávněni žádat speciální dávky:

 • dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna

jednorázové dávky: příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Dále může pěstounovi vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory – rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.

O dávky se žádá na úřadech práce – oddělení státní sociální podpory. Žádost se podává na formuláři vydaném pro tyto účely Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, viz  Formuláře pro žádost o dávky pěstounské péče

/zdroje: MPSV, Středisko náhradní rodinné péče/

Novela zákona č.  359/1999

Novela zákona č.  359/1999,o sociálně-právní ochraně dětí, která je účinná od 1. ledna 2013 přinesla nově vznik  pověřených osob k výkonu pěstounské péče – doprovázející organizace pěstounů. Pověření k výkonu sociálně právní ochrany, které je nutnou podmínkou, vydává  žadateli  -na základě žádosti  a splnění daných kritérií -příslušný krajský úřad. 

S danou doprovázející organizací  uzavírá pečující osoba dohodu o výkonu pěstounské péče, v níž  jsou uvedena vzájemná práva a povinnosti. Pěstoun má od ledna 2013 právo například:

 • na pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (děti)
 • právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě
 • právo na pomoc při zajištění vhodného místa pro uskutečnění bezpečného styku dítěte s biologickými rodiči či jinými  blízkými osobami.
 • právo na zajištění odborné pomoci apod.

Nově však také musí pěstouni  sami dodržovat  i několik povinností, mezi které   patří například: povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin během 1 roku; povinnost v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s biologickými  rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem ; povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a povinnost  spolupracovat s doprovázející organizací   při  naplňování dohledu nad výkonem pěstounské péče.

 Na území Karlovarského kraje  působí několik  doprovázejících organizací.

 Blizší  informace lze získat  na  krajském úřadě  či  příslušných  OSPODech.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

V životě se mohou vyskytnout různé nepředvídatelné situace, které znemožní pobyt dítěte v jeho biologické rodině. Takovou situací je především odchod matky z domácnosti. Důvody mohou být různé – osobní, vynucené okolím (jako např. nástup výkonu trestu odnětí svobody, léčba závislosti na alkoholu, apod.), zdravotní onemocnění vyžadující dlouhodobou hospitalizaci, a v nejhorším případě i smrt matky. 

Samozřejmě záleží na schopnostech a možnostech dalších členů domácnosti, příp. širší rodiny, zda se o nezletilé dítě dokáží postarat. Pokud by se ukázalo že nikoliv, pak právě v těchto případech je možné využít pěstounské péče na přechodnou dobu, jako dočasné řešení krizové situace.

Další možnost uplatnění je následující: současném systému péče o děti bez vyhovujícího rodinného prostředí – nejčastěji rodiče s nedostatečnými socio-ekonomickými podmínkami (nemohou, nechtějí a nebo se neumí o dítě postarat), dále sirotci, opuštěné děti, apod. – je dítě, z rozhodnutí soudu, nejprve umístěno do ústavní péče – dětského domova, kojeneckého ústavu.

Během tohoto pobytu se mu úředníci orgánu sociálně-právní ochrany (podle místa bydliště) snaží vyjednat alternativní výchovné prostředí – pro osvojení i pěstounskou péči je třeba souhlas biologických rodičů (pokud nejsou zbaveni rodičovských práv rozhodnutím soudu), a pokud žádní nejsou pak souhlas opatrovníka, kterého určí soud pro každé jednání (pěstounská péče je také v rozhodovací pravomoci soudu – většinou se spoléhá na doporučení orgánu sociálně-právní ochraně dětí). Poté probíhá samotné soudní řízení o svěření dítěte do péče. Celý tento proces může trvat několik měsíců, až let…

Přitom mnohé výzkumy dokázaly, že dítě, které v raných fázích vývoje nemá kolem sebe láskyplné rodinné prostředí (což v ústavu není prakticky dost dobře uskutečnitelné) má v pozdějším životě daleko častěji problémy s vlastní identitou, s vytvářením vlastního domova, oproti většinové populaci. Zvyšuje se riziko bezdomovectví, delikvence, kriminality, drogových závislostí…

V praxi to znamená, že pěstouni na přechodnou dobu dostanou dítě do své péče po dobu, než se situace v biologické rodině zlepší natolik, aby se dítě mohlo navrátit k vlastním rodičům, nebo než mu bude vyřízena některá z forem náhradní rodinné péče – klasická pěstounská péče/osvojení – a nalezeni vhodní pěstouni, nebo adoptivní rodiče.

Pozn.: popsaná situace se vztahuje na děti, které nemají ve svém okolí jinou osobu blízkou (nejčastěji prarodiče, tetu, apod.), která by byla schopna a ochotna o dítě řádně pečovat – pak se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, která má přednost před ústavní péčí i náhradní rodinnou péčí a projednává ji soud na návrh této blízké osoby.

Soud může také na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu, a to na

 dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,

 dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a zákona o rodině dát souhlas rodiče s osvojením, nebo

 dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení podle § 68 zákona o rodině.

V těchto případech je soud povinen nejméně jednou za tři měsíce přezkoumat, zda trvají důvody pro svěření dítěte do pěstounské péče a za tím účelem si vyžaduje také zprávy od příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí (obecní úřady obce s rozšířenou působností). Soud rozhodne o výchově dítěte vždy, odpadnou-li důvody, pro které bylo dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřeno.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. To neplatí, pokud jsou do pěstounské péče téhož pěstouna svěřeni sourozenci dítěte, kteří byli do této péče svěřeni později, ne však na dobu delší, než jeden rok od svěření posledního ze sourozenců.

Vyživovací povinnost k dětem svěřeným do pěstounské péče náleží nadále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí soud. Současně jim uloží, aby toto výživné poukazovaly příslušnému orgánu státní sociální podpory – úřadu práce, který vyplácí pěstounovi, popřípadě zletilému dítěti příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, totiž přechází z dítěte na stát. (§ 45d zákona o rodině).

Předpěstounská péče

Je-li dítě z rozhodnutí soudu v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v pěstounské péči na přechodnou dobu, může být před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dočasně svěřeno rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany dětí do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje zákonem stanovené podmínky.

 Obdobně může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově, pokud rodiče s pěstounskou péčí souhlasí. Nebude-li do tří měsíců od právní moci tohoto rozhodnutí u soudu zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, rozhodnutí o dočasném svěření dítěte pozbude právní účinky.

Poručenství

Situace, kdy

 • oba rodiče nezletilého dítěte zemřeli,
 • byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti,
 • výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven nebo
 • nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,

řeší zákon o rodině ustanovením poručníka, který bude nezletilé dítě

 • vychovávat
 • zastupovat
 • spravovat jeho majetek místo rodičů (§ 78 zákona o rodině).

Pokud soudem ustanovený poručník bude o dítě osobně pečovat a naplňovat všechny složky rodičovské zodpovědnosti, nastupuje namísto rodičů téměř v celém rozsahu. V případě osobní péče o dítě jsou poručník i dítě (poručenec) zabezpečeni dávkami pěstounské péče za stejných podmínek jako pěstoun a dítě svěřené do pěstounské péče.

Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, ustanoví soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jinou fyzickou osobu. Poručníkem mohou být ustanoveni i manželé.

Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 79 odst. 2 zákona o rodině a § 17 písm.
b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Práva a povinnosti poručníka

Poručník odpovídá soudu za řádné plnění funkce poručníka a podléhá jeho pravidelnému dozoru. Zejména je povinen podávat soudu zprávy o osobě poručence a předkládat účty ze správy jeho jmění. Soud však může poručníka zprostit této povinnosti, pokud výnosy nepřesahují náklady na výchovu a výživu poručence. Soud může také poručníkovi přiznat na jeho žádost přiměřenou odměnu ze jmění dítěte, pokud je správa jmění spojena se značnou námahou.

Poručník, který o dítě osobně pečuje, má obdobná práva a povinnosti jako pěstoun a také uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče.

Poručník je povinen nejdéle do dvou měsíců po skončení svého poručenství předložit soudu závěrečný účet ze správy jmění dítěte, soud však může poručníka této povinnosti zprostit.

Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudem.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.