Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

„Dětský úsvit“,z.s. 

Pověřená osoba k výkonu pěstounské péče

Poslání

Posláním pověřené osoby k výkonu pěstounské péče – je být cílové skupině partnerem, rádcem a průvodcem.

Ve vzájemné  součinnosti  s cílovou skupinou přispívat v pěstounské rodině  k vytvoření takových podmínek, které pomohou ke zdravému a harmonickému  rozvoji dětí v pěstounské péči.

Cíl

Cílem je zvyšovat kompetence pečujících osob, budovat zdravou identitu dítěte, jeho zdravý vývoj a podporovat  rodinné vazby dítěte.

Cílová skupina

Děti, zejména děti svěřené do péče osoby pečující, osoby pečující, osoby v evidenci a fyzické osoby  – zájemci o pěstounskou péči,které  trvale žijí  na území Karlovarského kraje.

Zásady

Respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka.

Individuální a citlivý přístup při práci s cílovou skupinou.

Partnerský, otevřený dialog se všemi zúčastněnými při hájení nejlepšího zájmu a blaha dítěte.

Všechny   níže  uvedené činnosti  již dlouhodobě a úspěšně realizujeme a  naplňujeme na pozici sociálních pracovníků  v Centru rozvoje  pěstounské péče (  pověřená osoba k výkonu pěstounské péče,  vznik v roce 2013), které provozuje Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, p.o. Máme  v této oblasti za sebou více jak pětiletou zkušenost.

Více o naší činnosti: webové stránky: www.detskyusvit.cz.

„ Dětský úsvit“z.s. plynule navazuje na všechny dosavadní činnosti a aktivity Centra rozvoje pěstounské péče.

Proč jsme se rozhodly působit jako nezisková organizace?

Abychom mohly nabízet co  možná nejkvalitnější služby pro cílovou skupinu, uplatnit inovativní a rozvojový potenciál. K úspěšné realizaci  těchto záměrů  je nezbytné vícezdrojové financování.

Grantové výzvy a dotační tituly jsou však převážně cíleny na neziskové organizace.

Hlavní činnosti

– dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.,  máme od  krajského  úřadu  Karlovy Vary vydáno  k pověření k výkonu sociálně- právní ochrany a to v následujícím rozsahu:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle (§ 47b ZSPOD)
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba

           uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b ZSPOD)

 • vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny  (§19a odst.1písm.b) Zákona, § 48 odst.2 písm. ) Zákona
 • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu dle §11 odts.1 písm. c) Zákona

 Nabídka služeb pro pěstounské rodiny:

 • pravidelné pořádání vzdělávacích akcí a relaxačně – vzdělávacích seminářů
 • organizování dětských skupin a zážitkových programů zaměřených na psychosociální rozvoj dětí
 • podpora svépomocných skupin pěstounů
 • pravidelný kontakt pečujících osob s odborníky, individuální konzultace, terapie
 • asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
 • doprovázení pěstounů při hájení práv a oprávněných zájmů
 • pořádání osvětových akcí zaměřených na propagaci NRP  a zcitlivování veřejnosti vůči této problematice
 • Zajištění respirií péče pro pečující osoby
 • Vytvoření multioborového týmu ( sociální pracovník, speciální pedagog, terapeut, psycholog) , který bude nápomocen řešit náročné situace, ve kterých se pěstounská oprána ocitne a předcházet tak selhávání pěstounské péče

Inspiraci a metodické vedení  pro svoji činnost čerpáme z řady institucí a organizací,  např.:

 • Rozum a cit – nadační fond
 • Okna – občanské družení
 • Středisko náhradní rodinné péče Praha
 • LUMOS
 • MPSV ČR
 • Odborná literatura, příručky,analýzy
 • Výcviky, semináře ,stáže, konference
 • Semináře, workshopy
 • Právo na dětství
 • Judikatura ÚS ČR, ESLP

Nabídka  našich  služeb a partnerské spolupráce  pěstounským rodinám  spočívá zejména v dlouhodobém doprovázení rodiny, v poskytování podpory a  pomoci pěstounům  v péči o svěřené dítě.

 Jedná se především o  poskytování výchovné a poradenské péče, zprostředkování psychologické a psychoterapeutické či jiné odborné pomoci, pomoc v získávání dalších znalostí  v oblasti pěstounských dovedností o svěřené dítě, zvyšování výchovných a sociálních kompetencí rodin. Nabízeny jsou pěstounským rodinám rovněž  zajímavé  vzdělávací aktivity z oblasti péče o dítě. Naší snahou je poskytnout pěstounským rodinám  takovou formu pomoci, aby byly zajištěny všechny předpoklady k vytvoření laskavého, harmonického a bezpečného zázemí pro rozvoj dítěte. K tomuto účelu slouží i celá řada dalších doprovodných aktivit.

 Pěstounům je dále  poskytována taktéž pomoc při zajištění osobní péče o děti (dále jen výpomoc) a to po dobu, kdy bude kterýkoli z pěstounů  -nebo oba – uznáni za dočasně práce neschopné, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí či při úmrtí osoby blízké.

Pěstouni mají dále též právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti  a to alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce-  tzv: “respitní péče“. Zde se jedná  o povinnost poskytovatele vytipovat a připravit osoby či zařízení zajišťující tuto respitní péči, koordinace této péče a  především kvalitní seznámení pěstounské rodiny s takovou osobou či zařízením tak,  aby bylo plně zabezpečeno bezpečí dítěte a srozumitelnost postupu této péče pro všechny dotčené, zejména dítě.

Konkrétní podoba a rozsah spolupráce a pomoci je  obsažena v uzavřené dohodě o výkonu pěstounské péče mezi pečujícími osobami a poskytovatelem.

Služby v procesu přijímání dítěte

Tomuto procesu je třeba věnovat maximální pozornost a péči. Jedná se především o pomoc ve fázi adaptace rodiny na nově příchozí dítě i adaptaci dítěte na novou rodinu. Velmi významná je spolupráce s rodinou při  vytváření bezpečného prostředí,  mapování aktuálních potřeb rodiny a podpora vzniku  achattmentu ( citového pouta). Významnou úlohu v tomto sehrává “ doprovázení“ rodiny, zejména ve své  preventivní a terapeutické   roli.

Sociálně- právní poradenství

Provázení rodiny v průběhu  adaptačního procesu, mapování aktuálních potřeb rodiny

Možnost konzultace s dalšími  náhradními rodinami, kde již mají dítě ve své péči – svépomocná skupina pěstounů; =BABY kluby; Klub pěstounů

 Pomoc a podpora při vytváření bezpečného kontaktu a hranic s dítětem

Zajištění  sociálně- pedagogického poradenství, výchovného poradenství, psychosociální pomoci  a další odborné pomoci; SPEC kluby vedené odborným lektorem

Výchovně – vzdělávací programy, zvyšování sociálních dovedností a kompetencí

Služby během náhradní péče

Aby mohla být péče o dítě v náhradní rodině co nejlepší a aby se zdárně mohl vyvíjet attachment,  poskytujeme pečujícím osobám   nejen dlouhodobé doprovázení , ale  i  celé spektrum  dalších  podpůrných  aktivit jak ve směru k dětem, tak pečujícím osobám. Tyto aktivity (individuální či skupinové; vzdělávací i volnočasové,…) jsou realizovány buď samostatně, nebo vznikají v úzké spolupráci  s dalšími neziskovými organizacemi a zařízeními. Vzájemně se tak tyto aktivity doplňují, navazují na sebe či nabízejí i několik variant tak, aby je bylo možno co nejúčelněji využít při práci s konkrétními rodinami.

Sociálně-  právní poradenství

 Dlouhodobé provázení rodiny, mapování aktuálních potřeb

Asistovaný kontakt s biolog. rodinou

Podpora a rozvoj attachmmentu – citového pouta mezi  svěřeným dítětem  a pečujícími osobami

Systematické vzdělávání pečujících osob – skupinové i individuální

Klubová setkávání se pečujících osob s dalšími rodinami – jak biologickými, tak psychosociálními; svépomocná skupina + vznik a podpora svépomocných aktivit

Semináře, kurzy, přednášky zaměřené na výchovně  – vzdělávací  aspekty,  zvyšování  a rozvoj sociálních  dovedností  a dalších kompetencí

Tvořivé aktivity a doprovodné programy zaměřené na všestranný rozvoj dětí, jejich schopností a zájmů

 Podpora společenských aktivit celé rodiny

 Zajištění  sociálně- pedagogického poradenství , výchovného  poradenství

Zprostředkování další odborné pomoci – psychologické, psychoterapeutické, krizové intervence a jiné

Zprostředkování pomoci při zajištění péče o svěřené dítě – hlídání dětí 

Zprostředkování respitní péče

Klubová setkání rodin  plánujeme  realizovat:

 • Pro rodiny s nově přijatými dětmi a dětmi předškolního věku – dvakrát do  měsíce v odpoledních hodinách , od 16.00 hod – 18.00 hod.  

Tato klubová setkání jsou zaměřena převážně na podporu adaptace dětí v nových rodinách. Pečující zde mají možnost sdílet a předávat si zkušenosti ohledně příchodu dítěte do rodiny, společné sžívání se a výměny různých cenných doporučení, podnětů, postřehů z péče o svěřené dítě.

Na těchto setkáních je přítomna sociální pracovnice (a dle potřeby i lektor – vzdělávací program), která tak může neformální cestou sledovat chování dětí a vývoj vzájemných vztahů mezi pečujícími osobami a dítětem; mapovat aktuální potřeby rodin, dávat zpětnou vazbu; vnášet do debaty vlastní náhled a je v případě potřeby k dispozici rodinám k osobnímu poradenství.

Pokud se z těchto setkání vydefinuje konkrétné téma  spojené s péčí o dítě, je možnost následně uspořádat na toto téma besedu a pozvat lektora, ať již např.  psychologa, dětského lékaře, speciálního pedagoga  či pracovníka rané péče apod.

 • Pro rodiny se staršími dětmi či s dítětem jiného etnika – dvakrát  měsíčně  v odpoledních hodinách a to  od  00 hod, – 18.00 hod.

Na těchto setkáních je přítomna sociální pracovnice  a i odborný  lektor, speciální pedagog či  psycholog. I zde mohou z diskuze vzejít cenné podněty, postřehy a náměty, které slouží jako podklad pro výběr  dalších  témat přednášek  v oblasti vzdělávání, ale i dalších aktivit a tvorby doprovodných programů.

Víkendová setkávání rodin:  plánujeme realizovat dvakrát do roka, na těchto setkáních jsou přítomni sociální pracovníci, lektoři,  dobrovolníci. Společně zajišťují program pro děti i dospělé.

Volnočasové aktivity pro děti jsou realizovány

 • samostatně
 • pomocí síťování služeb – ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a zařízeními ( např.s mateřským centrem Klubíčko, Útočištěm o.p.s, nízkoprahovým zařízením Pohoda,…)
 • pracovníky a spolupracovníky „Dětského úsvitu“ z.s.

Plánovány jsou spol. akce, výlety, besedy, tvořivé programy pro celé rodiny.

   Kontaktní hry  budou probíhat na základě individuální dohody a aktuálních potřeb dané rodiny.

Pomocí síťování služeb bude rovněž zabezpečeno

 • hlídání dětí
 • respitní péče (prověřené, spolehlivé konkrétní  fyzické osoby, tábory, příměstské tábory, svépomoc, jiné pěstounské rodiny,….)
 • Vzdělávání pečujících osob je zabezpečeno:
 • vlastní lektorskou činností
 • externí lektorskou činností:
 • ve spolupráci s kolegy- poskytovateli sociálních služeb
 • s kolegy z jiných oborů

Jednou z našich  činností v souladu s deklarovaným posláním  je i  pozitivní propagace NRP a vyhledávání   zájemců, fyzických osob, kteří mají zájem  a jsou vhodné  stát se pěstouny.

Za tímto účelem máme vytvořeny  projekty, které již byly úspěšně realizovány a jejichž jsme i autory:

 • Preventivní terapeutické  programy pro děti  – např. „ Příběhy berušky Milušky“ , „Violka a  cesta za Duhou; „Lapálie myší rodiny“ a další.
 • Osvětová kampaň –  „ Dětský úsvit“  jejíž součástí jsou  odborné workshopy, besedy, výstavy, přednášky
 • Vydávání edukačně- naučných publikací
 • Akce pro veřejnost  – pro rodiny s dětmi „Probouzení berušek  + Tvořivé dílničky berušky  Milušky“
 • Projekt : “Zahrada dětství¨
 • Vydávání  občasníku: “Noviny berušky Milušky“

Kde nás najdete?

Zázemí a svoji činnost provozujeme  v prostorných a útulnách  prostorách, které se nacházejí v prvním  nadzemním podlaží, na  adrese: Obrněné brigády 20/20, Cheb 350 02.

V budově je i výtah.  Samotná budova je v blízkosti centru města Cheb,je  svoji polohou tedy velmi snadno dostupná, parkovat se dá  buď přímo  u hlavního vchodu  do budovy, 100 m od budovy  je také parkoviště a  ve vzdálenosti  150  metrů  se nachází  autobusová zastávka

 V budově  je  na stejném patře , kde  se nachází kanceláře také i veliká společenská místnost

Společenská místnost:  zde  bude dětem v pěstounské péči a pěstounským  rodinám nabízena široká škála společných aktivit za účelem posílení úlohy a fce rodiny. Tyto aktivity jsou  zaměřeny na rozvíjení pečovatelských a výchovných schopností rodiny a na pomoc se sociálním začleňováním rodiny. Různé kontaktní hry se soustředí převážně na harmonizaci rodinného kolektivu a jsou koncipovány tak, aby umožnily podívat se člověku na svět očima druhých členů rodiny, plně v souladu se zájmy pečujících osob a dětí.

Chtěli bychom předcházet i případným rizikům, zejména rozvoji sociálně – patologických  jevů. Za tímto účelem jsou připraveny preventivní, tématicky laděné tvůrčí  programy  určené pro aktivní  zapojení a spolupráci  celé rodiny  ( např. „Příběhy Berušky Milušky“, „Violka a  cesta za Duhou“, „ Lapálie myší rodiny“ apod.). Cílem aktivit je  rozvoj  schopností a zájmů dítěte, komunikace s dítětem a přístup k dítěti s vědomím jeho důstojnosti a lidských hodnot ( budování pozitivní identity dítěte, sebepoznání , sebeúcty); mapování   uspokojování citových , vývojových, sociálních a vzdělávacích potřeb dítěte v rodině.

Pokud se v rodině nedaří  přes všechnu snahu vytvářet  bezpečné citové pouto či se rodina potýká s nějakými dalšími problémy ( ať již výchovného, komunikačního  či jiného charakteru), je možno přizvat do tohoto neutrálního prostředí  odborníka, aby rozpoznal  důležité skutečnosti  pro hodnocení celkového vývoje dítěte v rodině i  celkovou situaci rodiny. Tento odborník bude přítomen těmto společným aktivitám rodiny, aby mohl sledovat vzájemné vztahy a komunikaci jednotlivých členů dané rodiny, zanalyzoval  tuto situaci , rozpoznal příčiny  problému a odhalil i a možná  další skrytá rizika ve výchově . Následně  ve spolupráci s rodinou a sociálním pracovníkem   je hledán vhodný způsob řešení  daného problému.

 Společenská místnost  však  může sloužit  i pro klubová setkání  rodin a pro skupinové vzdělávací aktivity za účelem posílení  výchovných a sociálních kompetencí rodiny v péči o dítě;  je zde prostor pro řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte a také rozvoj zájmových činností rodiny.

Na dané adrese  máme pravidelně jedenkrát v týdnu „den otevřených dveří“, kdy není potřeba se předem  objednávat, budeme přítomni automaticky. Konkrétně bude tímto dnem  pondělí v čase od 9.00 hod. – 14.00 hod. V jiné dny budeme k dispozici rovněž, a  to na základě předem dohodnutého termínu v čase od 8.00 hod .- 16.00 hod. Dle potřeby a zájmu v sobotu a neděli.

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.