Opora

Opora

Sociální opora

Poskytování sociální opory: má přímý vliv na snížení stresu, je důležitou determinantou duševního zdraví a subjektivní pohody; pokud systém sociální opory chybí, vede  to ke snížení psychické odolnosti jedince, k riziku, že krize nebude zpracována  a jedinec „ selže

Sociální opora má několik funkcí.

  • Emocionální opora – opora ujišťující o respektu, úctě, důležitosti, ceně, osobní vztah, důvěrný vztah; člověk má možnost ventilovat své pocity, starosti, trápení, vyjádřit sympatie, náklonnost, projevit péči, akceptovat druhé

Přínos: vede k posunu či změně v jedincově hodnocení míry svého „ ohrožení“ událostmi; posiluje jeho sebedůvěru, zvyšuje jeho sebehodnocení, redukuje jeho úzkost, strach, deprese, motivuje ho ke zvládání zátěžových situací

  • Instrumentální oporaopora v podobě poskytnutím  přímé, praktické opory,  konkrétní  materiální pomoci

Přínos: pomáhá jedinci řešit praktické problémy,  rozšiřuje časový prostor pro jiné aktivity,pro relaxaci, posiluje jeho pocit zvládat zátěž

  • Informační opora – poskytnutí rady, doporučení; opora posouzením ( situace), zhodnocením ( situace); kognitivní poučení; řešení problému; jde o to nasměrovat jedince k potřebným zdrojům informací, informačním pramenům, doporučit alternativní způsoby činnosti; poskytování rad o účinnosti postupů apod.

Přínos: poskytuje  jedinci více užitečných informací, snadnější dostupnost informací, které potřebuje; poskytuje mu konkrétní pomoc při získávání potřebných služeb, což může vést k efektivnějšímu zvládání úkolů

  • Opora poskytovaná ( sociálním) společenstvím: pocit sounáležitosti, začlenění, včlenění; jde o to účastnit se nějakých společných aktivit

Přínos: navozuje u jedince kladné emoce, což mu umožňuje na chvíli se odpoutat od zátěže, pookřát; odvádí jeho myšlenky od neustálého se zabývání problémy

  • Opora potvrzením platnosti. Zpětná vazba, sociální srovnávání; jde o to dosáhnout konsensu ve vidění problémů, vhodnosti/ nevhodnosti chování jedince, vyjadřování jeho emocí, o jeho postavení v konkrétní sociální skupině, ve společenství lidí

Přínos: snižuje  jedincův pocit, že je mimo normu; dává mu zažít pocit, že to, co prožívá, lidé kolem akceptují; umožňuje srovnání, které pro něj dopadá příznivě

Sociální opora je nejpozitivnější co do efektu, je –li poskytována adekvátně, je –li  správně zaměřena a přijde ve správný čas. 

Coping

( tj. behaviorální, kognitivní nebo sociální reakce jedince)  – louží k vládání náročných životních situací  – dva směry.

  1. zaměření se na sebe – reflektuje rozvinutí osobnostního potenciálu; seberozvoj, jedinec se soustřeďuje na sebe a na vlastní emoce, prožívání tak ,aby nepříjemné napětí redukoval přiměřeně a efektivně a to i za pomocí „ pozitivních“ únikových mechanismů (únik do fantazie, psaní básní,..) relaxace, psychohygiena,…
  2. zaměření se na problém – v sobě zahrnuje úsilí působit na prostředí, ovlivnit ho a změnit; jedinec se pokouší hledat adekvátní informace, přeformulovat a redefinovat problém a najít jiné, alternativní způsoby řešení situace
  3. Volba copingové strategie záleží na předcházejících zkušenostech a na subjektivním hodnocení událostí. Optimální zvládací strategie spočívá v tom, že jedinec odhadne význam kritické události a vezme v úvahu rizika svých následných činů nebo naopak rizika přerušení aktivity. V některých krizových situacích je nutné neodkladně reagovat, zatímco v jiných je vhodnější činnost přerušit.

 Efektivní strategie – přínos:

Aktivní přístup k realitě a hledání možností

Ventilování pozitivních i negativních emocí

Aktivní hledání pomoci

Rozdělení problémové situace na část a  jejich postupné řešení

Být sám, schopen u sebe rozpoznat symptomy únavy a dezorganizace, což usnadňuje udržet si integraci   a kontrolu nad každodenní aktivitou

Aktivní vyrovnání se s emocemi  a problémy nebo jejich akceptování v případě, že je nemožné je změnit

Pružnost a ochota změnit sebe samého

Základy sebedůvěry a důvěry k jiným lidem, naděje

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www. destkyusvit.cz je „ Dětský úsvit“ z.s.

PLNÉ ZNĚNÍ

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#100) Object does not exist, cannot be loaded due to missing permission or reviewable feature, or does not support this operation. This endpoint requires the 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature or the 'Page Public Metadata Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages, https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#page-public-metadata-access for details.
Type: OAuthException
Code: 100
Please refer to our Error Message Reference.